H Leham, Hj Murah, istri H Ahmit, H Ahmit, Hj Tarbiyah, H Salit (1974)
Komentar